Проектиране за саниране на сгради

 Изготвяне на комплексни проекти по всички части съгласно "Национална програма за енергийна ефективност". Непрекъснато неприсъствено съгласуване на проектните части. Изготвяне на пълни количествени сметки и детайли за предвидените СМР.

  Извършване на авторски контрол по време на строителството.